Antistasi

Οἱ ἑβραῖοι ἑδημιούργησαν τόν κομμουνισμόν διά τήν προαγωγήν τῶν κοσμοκρατορικῶν σχεδίων των καί τούτων εἶναι δοῦλοι καί συνεργοί οἱ προάγωντες τόν κομμουνισμόν. Ὁ ἑβραῖος Μ.Κοέν ἔγραφεν εἰς ἐφημερίδα τοῦ Χάρκοβ, τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1919: «Δύναται τις νά εἴπη ἄνευ ὑπερβολῆς, ὅτι ἡ μεγάλη Ρωσική κοινωνική ἐπανάστασις ὑπῆρξεν ἔργον τῶν Ἰουδαίων καί οὗτοι ὄχι μόνον κατηύθηναν τήν ὑπόθεσιν, ἀλλά καί ἔλαβον εἰς τάς χείρας τῶν τό ζήτημα τῶν Σοβιέτ. Δυνάμεθα νά εἴμεθα ἥσυχοι ἡμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι, ἐφ’ὅσον ἡ ὑπέρτατη διεύθυνσις τοῦ ἐρυθροῦ στρατοῦ θά εἶναι εἰς χείρας τοῦ Λ.Τρότσκυ».

Ἑβραῖος ἦτο ὁ ἐφευρέτης τοῦ κομμουνισμοῦ Κ.Μάρξ, ἑβραῖος ὁ Κερένσκυ ὁ χρησιμεύσας ὡς γέφυρα μεταξύ τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ αἱματηροῦ κομμουνισμοῦ, υἱός ἑβραίας καί μασῶνος 33ου βαθμοῦ ὁ Λένιν, ἐπίσης καί ὁ Στάλιν. Ἐκ τῶν 22 μελῶν τοῦ συμβουλίου «τῶν λαϊκῶν ἐπιτρόπων» τῆς πρώτης κομμουνιστικῆς κυβερνήσεως τῆς Ρωσίας οἱ 17 ἤσαν ἑβραῖοι. Ἐπί 554 ἀνωτέρων διοικητικῶν ἐκπροσώπων τῆς μετεπαναστατικῆς Ρωσίας, οἱ 447 ἤσαν ἑβραῖοι!

Ἐπίσημος ἔκθεσις τῆς Γαλλικῆς Ὑπηρ.Πληροφοριῶν πρός τήν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν λέγει: «Τόν Φεβρουάριον τοῦ 1916 ἔγινε γνωστόν διά πρώτην φοράν, ὅτι προετοιμάζεται μία ἐπανάστασις εἰς τήν Ρωσίαν. Ἀνεκαλύφθη ὅτι οἱ ἑξῆς προσωπικότητες καί οἶκοι συμμετεῖχον εἰς τό ἔργον: Ζάκομπ Σίφφ ἑβραῖος, Κούν Λόεμπ και Σία τράπεζα ἑβραίων, Φ.Βαρμπούργκ, Ὄττο Κάαν, Μόρτιμερ Σίφφ, Ζερόν Χ.Χανάουερ κ.ἄ…. Δεδομένου ὅτι οἱ ἑβραϊκοί αὐτοί οἶκοι συνεργάζονται στενῶς μέ τάς ἐβραϊκάς τραπέζας Γερμανίας, Παρισίων Λονδίνου, Τόκιο, Ν.Ὑόρκης καί Στοκχόλμης, βλέπει κανείς φανερῶς ὅτι ἡ κομμουνιστική κίνησις ἀποτελεῖ μίαν μεγάλην ἑβραϊκήν ἐπιχείρησιν καί ὅτι ἑβραϊκαί τράπεζαι συμμετέχουν ζωηρῶς εἰς τήν ὀργάνωσιν τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς…».

Ὁ κομμουνιστικός ἐρυθρός ἀστήρ μέ τό σφυροδρέπανον εἰς τό κέντρον, εἶναι ἡ ἑβραϊκή Πεντάλφα. Ὁ ἑβραϊσμός, πού κυριρχεῖ εἰς τήν Ἀμερικήν, κυριαρχεῖ καί εἰς τήν Ρωσίαν, αἵ δέ φαινομενικαί «ἀντιθέσεις» εἶναι διά τούς ἀφελεῖς καί ἀποβλέπουν εἰς τήν καταστροφήν τῶν λαῶν των. Ὁ ἑβραῖος ἕνα σκοπόν εἶχε, νά διαλύση τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν τῆς ἀδελφῆς μας ἁγίας Ρωσίας, διά τοῦτο ἐπέβαλε σατανικῶς τόν ἀθεϊσμόν πρᾶγμα ἄσχετον μέ τά οἰκονομοκοινωνικά. Ἀπό χιλίων καί πλέον ἐτῶν ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι εἴμεθα ἡ πνευματική γαλουχός τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ρωσίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πνευματικόν πεδίον ἡμῶν, πρόδηλον ὅθεν τό καθῆκον ὅπως πρωτοστατήσωμεν καί πάλιν διά νά διαλυθῆ διά παντός μέσου ἡ σατανική Σιωνιστική ἀράχνη, πού τήν κρατεῖ δεμένην καί ἀπομυζᾶ τό αἷμα της· ὀφείλομεν νά ἀγωνισθῶμεν διά νά ἐπανακτηθῆ διά τόν Θεόν, διά τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν, διά τόν εὐσεβῆ λαόν της.

Προσφάτως τά νωμένα θνη μέ ψήφους 70 ναντι 29 καί 27 ποχάς κατεδίκασε τόν Σιωνισμόν ς «κακοποιόν στοιχεον», δέ ντιπρόσωπος τς μερικς χαρακτήρισε τήν πόφασιν ς ασχρν καί καταστροφικήν του ργου τν ν.θνν! Τό συντριπτικόν ατό γεγονός οτε καν σημείωσαν α βραιομασωνοκίνητοι φημερίδες, διότι βεβαίως δέν θά τούς δίδοντο διαφημίσεις βραϊκν πορνογραφικν κινηματογραφικν ταινιν καί πιχειρήσεων! Διατί τό πέκρυψαν α λληνικαί φημερίδες; ντιλαμβάνεσθε ποίων εναι λοι δέσμιοι.

Ἔτσι ἐξηγεῖται, διατί ὁ Τύπος καί οἱ κυβερνῶντες ὑποστηρίζουν ἑβραιοκίνητους γιεχωβάδες, μασώνους, ρόταρυ, λάϊονς, θεοσοφίαν, προσκοπισμόν, Χ.Α.Ν., Χ.Ε.Ν. εὐαγγελικούς ἀκόμη καί κομμουνιστάς, πού ἐργάζονται ὑπέρ τῶν ἑβραίων ὅλοι. Ὅπως φωνάζουν οἱ γιεχωβάδες, ἀποκαλοῦντες τήν Σημαίαν κουρελλόπανο: κάτω οἱ κυβερνήσεις καί νά παραδοθῆ ἡ ἐξουσία εἰς τήν θεοκρατικήν κυβέρνησιν πού ἑτοιμάζουν οἱ ἑβραῖοι μέ κέντρον τήν Ἱερουσαλήμ!

Εἰς τήν Ρωσίαν τόν ἐπέβαλον τόν κομουνισμόν δυναστικῶς, εἰς τήν Ἑλλάδα τόν ἐπιχειροῦν εἰρηνικῶς, μέσω τῆς νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, τό πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καί τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Θεσσαλινίκης!

Γνωρίζουν οἱ Ἑβραῖοι ὅτι τά ἀλλά κόμματα πού ἐκυβέρνησαν μετά τήν μεταπολίτευσιν δέν κατώρθωσαν (παρά τάς προσπαθείας των) τελείως νά ἀποχριστιανοποιήσουν καί ἀφελληνίσουν τήν Ἑλλάδα, ὅποτε ἔχει καί κύριον λόγο εἰς τά ἐθνικά θέματα καί ὄχι μόνον ὁ κλῆρος αὐτῆς.

Τό μεγαλύτερον μέρος τοῦ Ἑλλαδικοῦ κλήρου (καί τόν λαό πού τούς ἀκολουθεῖ) τό ἔχουν ἐντάξει καί γιά μεγάλης συμβολῆς τῶν Ἑβραίων εἰς τήν παναίρεσιν τοῦ ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ. Περαιτέρω θέλουν νά τούς θέσουν εἰς τό περιθώριον καί νά τούς ἐξευτελίσουν.

Νά τούς μισήση ὁ λαός. Δι’αὐτό οἱ Ἑβραῖοι ἐπιλέγουν τήν Ἀριστερά διά νά τούς ἐκπλήρωση τήν ἐπιθυμία τους, ἐφόσον ὁ Σοσιαλισμός εἰς τήν Ἑλλάδα παρά τάς προσπάθειάς του δέν τό κατορθωσεν ὁλοκληρωτικῶς καί δί’αὐτό τόν ἐκμηδένισαν!

Θέλουν, ἄν ἐπιτύχουν, οἱ Ἑβραῖοι μέσω τῆς Ἀριστερᾶς Κυβερνήσεως ἐν Ἑλλαδι, τόν χωρισμόν Ἐκκλησίας καί Κράτους. Τήν διακοπήν τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου. Τήν ἁρπαγήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Δυσβάστακτους φόρους εἰς τάς Ι. Μονάς, Ἐκκλησίας καί τά ἱδρύματά της.

Ἐπιθυμοῦν ὅπως οἱ κληρικοί νά μήν ἐνδιαφέρονται διά τά προβλήματα τοῦ λαοῦ καί νά ἀποξενωθοῦν ἀπό αὐτόν. Νά μή τούς ἐμποδίζουν οἱ κληρικοί εἰς τούς ἀντιχριστιανικούς νόμους. Τούς ὁποίους θά τούς ἐπιβάλλουν ὑποχρεωτικως! Ἤτοι: Γάμος Πολιτικός, καῦσιν νεκρῶν, εὐθανασία, μεταμοσχεύσεις, πολιτική κηδεία καί ὀνοματοδοσία. Ἀμβλώσεις καί περιορισμό γεννήσεων τέκνων. ΓΑΜΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ μέ υἱοθεσία τέκνων!

Κατάργησις χρημάτων μετρητῶν, ὄπου βεβαίως στοχεύουν καί ὅλες μέχρι τώρα κυβερνήσεις, ὑποχρεωτική ἠλεκτρονική κάρτα συναλλαγῶν καί σύντομο σφράγισμα εἰς τό μέτωπον ἤ τήν χείρα μέ τό 666!

Τό ἅγιον Ὅρος θά τό ἀξιοποιήσουν τουριστικως, μέ τήν κατάργησιν τοῦ ἄβατου, μέ τήν δικαιολογίαν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τήν ὀποία τεχνητῶς θά τήν αὐξήσουν, διά νά ἐπιτευχθοῦν οἱ ἐβραϊκοί στόχοι!

Ὅπως βλεπομεν ὑπογραφας θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ Κυβερνήσεως καί Νεοημερολογιτικης Ἐκκλησίας, θά ὑπάρξουν παρομοιες ὑπογραφες καί μέ τήν Ι . Κοινότητα ἅγιου Ὅρους. Δεδομένου ὅτι τό ἄβατόν του ἅγιου Ὅρους παρεβιασθη ἐπισημως εἰς τόν Συμμοριτοπόλεμον, συμβολικως ἀπό τό κόμμα τοῦ Συνασπισμοῦ (ΣΥΡΙΖΑ) ἐσχάτως μέ τήν δικαιολογίαν τῶν προσωπικῶν σκανδάλων τοῦ ἡγουμένου τῆς Ι. Μ. Βατοπαιδίου π. Ἐφραιμ.

Μέ μία τοιαύτη Κυβέρνησιν οἱ ὄπισθεν κρυπτόμενοι Ἑβραῖοι, θά ἐπιτύχουν, μέ τήν προστασία τοῦ κράτους, νά προβάλλονται, τηλεοπτικές, θεατρικές παραστάσεις, καί νά δημοσιεύεται ἐλευθέρως ὅ,τι βλάσφημο καί αἰσχρό ὑπάρχει καί νά τό ἀποδίδουν εἰς τόν ἀναμάρτητον καί Σωτήρα τοῦ κόσμου, Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί Θεόν, τήν Ὀρθοδοξίαν, τόν κλῆρον αὐτῆς καί γενικῶς τήν πίστιν μας καί τά Δόγματα τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας.

Μή λησμονοῦμεν ὅτι εἰς τό παρελθόν ὁ ἀρχηγός τῆς ΔΗΜΑΡ κ. Φώτης Κουβέλης ὑπεστήριξεν μέ ζῆλον εἰς τά δικαστήρια κινηματογραφικήν ταινίαν, ἀπό τά βλάσφημα ἔργα τοῦ μασόνου Ν. Καζαντζάκη, ἐναντίον αὐτοῦ του βλάσφημου ἔργου πού εἶχον προσφύγει Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί!

Ἐπίσης τό ἴδιο ἐπραξεν μεταγενεστέρως καί ὁ ἀρχηγός τοῦ Συνασπισμοῦ κ. Κωνσταντόπουλος, ὑποστηρίξας καί αὐτός βλάσφημον βιβλίον πού ἀνεφέρετο εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί Θεό ἠμων.Ἐσχάτως δέ εἰς τό <<ΧΥΤΗΡΙΟΝ>>, πού ἐπροβάλλετο βλάσφημον θεατρικόν ἔργον πού ἀφοροῦσε τόν ἀναμάρτητον Ἀρχηγόν τῆς Χριστιανοσύνης, τά ἀριστερά κόμματα ἐστήριζον ὡς <<καλλιτεχνικήν>> τήν βρωμερᾶν ψευδήν καί ἀνυπόστατον παράστασιν, γελοιοποιοῦντες παγκοσμίως τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας καί ἱκανοποιοῦντες τούς Σιωνιστᾶς!

Θά ὑπάρξη πάσα διευκόλυνσις καί μέ κρατική συμπαράστασι εἰς κάθε μή Ἕλληνα καί ὑπεράσπισις πάσης θρησκείας ἐκτός της Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία θά τεθῆ ὑπό διωγμόν, ἄν τολμήση νά ἀντισταθῆ!

Παροχή ἀδείας ἀνεγέρσεως Τζαμιῶν καί κάθε ἀντιχριστιανικῆς ἐπιθυμίας, λειτουργίας παρασυναγωγῶν κ.λ.π. Διορισμός εἰς τά σχολεῖα, παπικοί, προτεστάντες, ραβίνοι καί μουλάδες πρός διδασκαλίαν.

Διά νά συντελεσθοῦν ὅλαι αὐταί αἵ ἐπιθυμίαι τῶν Σιωνιστῶν, πρέπει ἡ Ἀριστερά του κ. Τσίπρα νά ἔχη αὐτοδύναμον κυβέρνησιν ἐντός της Βουλῆς.Νά μή χρειασθῆ νά συμπράξη μέ ἕτερον κόμμα καί ἐμποδισθῆ εἰς τήν ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω.

Οἱ Σιωνισταί διά τοῦ ὁμογενοῦς τῶν Τίτο ἐβάπτισαν τά Σκόπια <<Μακεδονία>> καί οἱ Ἀριστερές κομματικές ὁμάδες δέν φαίνεται νά εὐαισθητοποιοῦνται διά νά μή δυσαρεστήσουν τά ἀφεντικά τους. Τό ἴδιο ἰσχύει δί’ὅλα τά Ἐθνικά θέματα. Στηρίζουν τά Ἀριστερά κόμματα τήν λαθρομετανάστευσιν διά νά ἐπιτύχουν συντόμως τήν πληθυσμιακήν ἀλλοίωσιν τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά τήν καταστήσουν μειονότητα.

Μέ  τήν ἄνοδο τῆς ἀριστερᾶς ὡς αὐτοδυνάμου Κυβερνήσεως ἐκτός ἀπό τά ὡς ἄνω περί τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, θά εἶναι καί ἐνδοτικοί εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διακυβέρνησιν  καί τήν παγκοσμιοποίησιν πού διακαῶς ἐπιθυμοῦν οἱ Σιωνισταί!

Ἐκεῖ ἀγαπητοί ἀναγνῶσται στοχεύει ὁ λεγόμενος <<Ἐπιστημονικός Διάλογος Ἐκκλησίας καί Ἀριστερᾶς>> πού διοργάνωσεν ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θές/νίκης μέ τήν <<εὐλογίαν>> τῆς νεοημερολογιτικῆς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος! Δία νά πεισθῆ ὁ λαός ὅτι ἡ Ἐκκλησία συμπορεύεται καί ἀναγνωρίζει τήν Ἀριστερά καί τήν ἐμπιστεύεται διά τήν διακυβέρνησιν τῆς χώρας.

Μητροπολίται ὅπως ὁ Χρυσόστομος Σαββάτος (Μεσσηνίας) Ἰγνάτιος Γεωργόπουλος (Βόλου) καί Σιατίστης  Παῦλος Ἰωάννου, καταφέρονται κατά ἑνός συγκεκριμένου κόμματος τῆς Βουλῆς καί ἀγκαλιάζουν τούς ἀθέους κατ΄ἐπιθυμίαν τῶν Σιωνιστῶν.

Διαυτό οἱ δύο πρῶτοι εἰχον ὄχι μόνον ἐνεργόν παρουσία εἰς τό Ἐβραϊκόν Συνέδριον τοῦ Α.Π.Θ., ἀλλά ὑπῆρξαν καί ὁμιληταί εἰς αὐτό.

ρχιεπίσκοπος κ. ερώνυμος φαίνεται τι κατενόησεν τήν παγίδα καί πέφυγεν νά παραστή ατοπροσώπως, τόν κπροσώπησεν Θέσ/νίκης κ. νθιμος. ποος ν τ φιλοδοξία του παρασύρεται καί ες δημαγωγίας, πως καί ες τό Συνέδριον πού πεστήριξεν τι οψηφοφόροι το Συνασπισμο εναι 95% Χριστιανοί διά νά καλυφθ! Πάντα ὁ λαός κ. Ἄνθιμε εἶναι θύμα.Οἱ ἀρχηγοί καί τά στελέχη τοῦ συνασπισμοῦ μέ τούς ὁποίους συνεδριάζετε καί συντρώγετε (εἶχον καί γεῦμα μέ <<εὐλογία>> τοῦ Ἀνθίμου καί ἔξοδα δί’ὅλα αὐτά ἤ δυσβάστακτος φορολογία τοῦ λαοῦ) εἶναι ἄθεοι καί πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!  κκλησία κ. νθιμε δέν πιτρέπεται νά προβάλλη καί νά συνεργάζεται μέ τούς ντιχρίστους καί νά συνιστ μέ τό παράδειγμά τους νά τούς ψηφίση λαός! Δυστυχς γίνονται ργανα καί ο ρασοφόροι τν ντιχρίστων βραίων.

Οἱ ἑβραῖοι ἔχουν ὑπό τήν ἐπίῤῥοια των τήν ψευδεκκλησίαν τοῦ Βατικανοῦ.Τό ὁποῖον ἔχει διαπράξει σωρεία ἐγκλημάτων (ἐκτός της μεγαλυτέρας ἐκτροπῆς τοῦ αἰῶνος τήν παιδοφθορία),τά ὁποία οἱ Σιωνισταί τά ἔχουν εἰς χεῖρας των!

κε στόχευε προαποφασισμένη συνάντησις καί ο ναγκαλισμοί το πατριάρχου Βαρθολομαίου καί το Τσίπρα, ποία προεβλήθη δημοσίως πό τά λωμένα πό ταν βραίων ΜΜΕ. Ατό σημαίνει πιστοί καί θεοι εμαστε τό «διο», που πασιφανς εναι ρνησις τς γίας Τριάδος!

Ἐπίσης ὁ κ. Τσίπρας εἴχεν συνάντησιν καί μέ τόν πρόεδρον τοῦ Ἰσραήλ Σίμον Πέρες, παρά τήν ἀντίθετον γνώμην ἑνός στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού τόν ἐπέκρινεν δημοσίως.(Βλ. <<Αὐγή>> 30-1-2013).Πῆρε τό χρίσμα ἀπό τούς Ἑβραίους, ἀλλά δέν ἠτο ἱκανό. Ἔπρεπε νά πάρη καί ἀπό τό Ἀμερικανικό Ἐβραϊκό λόμπι.Διαυτό ταξείδευσεν εἰς τήν Ἀμερικήν διά νά εἶναι πανέτοιμος.Ἡ κ. Ἀλέκα Παπαρήγα τοῦ ΚΚΕ μιλώντας διά τόν κ. Τσίπρα καί τά ὅσα συνεζήτησεν εἰς Ἀμερικήν ἐδήλωσε: <<Φαντασθεῖτε τί ὑποσχέθηκε πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες>>! (<<Ἐλεύθερη Ὥρα>> 29-1-2013). Ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς Ἀμερικήν ὁ κ. Τσίπρας, ἐν Ἑλλάδι συνῆλθεν τό Συνέδριο <<Ἐκκλησία καί Ἀριστερά>> μέ πρῶτο θέμα <<Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ λάϊκή ἐξουσία>>!

Τό Συνέδριον πεδοκίμασεν μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. μβρόσιος, ποος τούς κατηγόρησεν πί ΠΡΟΔΟΣΙΑ τς ρθοδόξου κκλησίας καί ξέφρασεν τά συλλυπητήριά του!

Ὁ μητροπολίτης κ.Ἀμβρόσιος καταγγέλλει ὅτι ὄπισθέν του Συνεδρίου αὐτοῦ εἶναι οἱ Ἀμερικάνοι καί οἱ Ἑβραῖοι. Καί ὅτι ἡ διοίκησις τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλισίας ἐλέγχεται ἀπό ξένα κέντρα καί «πριμοδοτεῖ τήν πορεία τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τήν ἐξουσία». Ὁ κ.Ἀμβρόσιος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἀμερικανική πρεσβεία θέλοντας νά ἐξωραίση τό προφίλ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στά μάτια τῶν ψηφοφόρων, ἔδωσε ἐντολήν διά νά διοργανωθῆ τό Συνέδριον («Αὐγή» 22-1-2013).

Ἐπίσης εἰς ἕτερον δημοσίευμά του εἰς τήν ἡμερήσιον  Τύπον ὁ κ.Ἀμβρόσιος καταλήγει:

«Ὅσοι λοιπόν ἀπετόλμησαν καί τό ἀποφάσισαν (τό Συνέδριο) κατά τήν ταπεινήν μας γνώμη, προδίδουν τήν Ἐκκλησία, ὅποιοι καί ἄν εἶναι! Ἄν μάλιστα εἶναι καί Κληρικοί παντός βαθμοῦ τότε αὐτοί προδίδουν καί τήν ἀποστολήν τους! Ἀτυχῶς ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀγαθότητα τῆς ψυχῆς του, παρέσυραν καί τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας κ.Ἱερώνυμο καί μέ τόν τρόπον αὐτόν τόν ἐξέθεσαν!

ταν δη κτεθιμένος, καθώς μερικά χρόνια πρίν, νερχόμενος στό θρόνο, κούστηκε νά λέη τι «ο ριστεροί εναι ο καλύτεροι Χριστιανοί», πως τουλάχιστον δημοσιεύματα τς ποχς σχυρίζοντο περί ατο, χωρίς ποτέ νά διαψευθον!

Τό Συνέδριον ἐξεπλήρωσεν τήν ἐπιθυμίαν τῶν Ἑβραίων διά τήν ἄνοδον τοῦ Σύριζα εἰς τήν ἐξουσίαν διά νά ἐπιτύχουν τούς ἄνομους σκοπούς τῶν! Νά γίνη καί ἡ Ἕλλαδα ὅπως ἡ Γαλλία ἕνα ἄθεο κράτος μέ ὅτι φθοροποιό συνεπάγεται.

Οἱ συμμετάσχοντες κληρικοί οὐδένα ὑλικόν ὄφελος (ὅπως ἀναμένον) ἀπεκόμησαν. Τουναντίον ἠττήθησαν. Οἱ ἀριστεροί πρίν ἀκόμη ἀναλάβουν τήν ἐξουσίαν δέν ἐδεσμεύθησαν πρός παροχήν ὑλικῆς παραχωρήσεως. Τουναντίον τούς διαβεβαίωσαν τόν χωρισμόν Κράτους καί Ἐκκλησίας, τήν μισθοδοσίαν τοῦ κλήρου, ἀπό τήν φορολογίαν τῶν Ὀρθοδόξων (δηλαδή ἕνας φόρος ἐπί πλέον) ἀφήσαντες νά ἐννοηθῆ ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας κ.λπ.

(Τό ἀνωτέτω ἄρθρον παρελήφθη ὑπό τοῦ ὁμολογιακοῦ ἑλληνοορθοδόξου περιοδικοῦ τῶν πατέρων τοῦ Ἀγίου Ὄρους τῆς Ι.ΜἘσφιγμένου “ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ” ἔτος ΜΓ’, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2013, Τεῦχος 255)

http://ellinokratia.blogspot.com/2013/05/blog-post_14.html#more

Βίντεο

Μόνιμα