Antistasi

“… Ἡ ὕφεσις θά συνεχισθῆ πολύ χειρότερη ἀπό αὐτήν πού ἀνεμένετο. Ἡ προσπάθεια τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει νά στραφῆ πρός τήν ἀνάπτυξιν καί ὄχι πρός τήν μείωσιν τῶν ἐλλειμμάτων”

(Ο.Ο.Σ.Α.)

Ἐμφανίσθηκε ἀπό τηλεοράσεως τό μέλος τῆς Μπίλντερμπεργκ καί κακῆ τῆ τύχη πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ἀλβανικοῦ ἐπικοισμοῦ στήν Ἑλλάδα καί κατ’ἐξοχήν μειοδότης στήν λήψιν τοῦ ὀνόματος “Μακεδονία” ἀπό τό Σκοπιανό μόρφωμα, ὁ ἐξ εἰρωνείας τῆς τύχης νᾶνος ἀπόγονος τοῦ γίγαντος Πηνελόπης Δέλτα, ὁ ἐξαπατήσας τόν λαόν ὡς δεύτερος Γ.Α.Παπανδρέου εἰς τάς τελευταίας ἐκλογάς καί συμμαθητής του εἰς τά ἀμερικανικά κολέγια ὅπου ἀγρεύονται ἀπό τίς σκοτεινές ὑπηρεσίες οἱ μελλοντικοί προδότες τῶν χωρῶν τους, ὁ διοπτροφόρος Μεσσήνιος, νά μᾶς ἐξαγγείλει χαρμοσύνως, ἐν εἴδει μισθωμένου ντελάλη, ὅτι τώρα, μετά τίς “ἀποφάσεις” τοῦ “Γιουρογκρούπ” ( γκούπ! ), οἱ οὐρανοί θ’ἀνοίξουν γιά ἐμᾶς καί μία…ἄνοιξις θ’ἀνθήση!!!Οὔστ, λεμέ τοῦ δημοσίου! Οὔστ, πράκτορα! Ψεύτη! Θυμᾶμαι πρίν δύο χρόνια, τόν Γιωργάκη, πού μᾶς διεβεβαίωνε κι αὐτός, μετά τό Δ.Ν.Τ., ὅτι ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς, μέ τά … δάνεια πού θά παίρναμε ὅλα θά ἦταν … πλήρη ἐλπίδων. Ναί! Τ’ἀκούσαμε κι αὐτά! Τά ἴδια πάλι ἀκριβῶς καί τώρα. Ψέμματα κι “ἐλπίδες στόν ἄῤῥωστο ὥσπου νά βγεῖ ἡ ψυχή του”.

Μετά τό θέατρον τῶν ἀλλεπαλλήλων συζητήσεων, δῆθεν δυσ- κολιῶν, τούς ἀχαρακτήριστους δημοσιο-γράφους νά μᾶς ζαλίζουν μέ οἰκονομι-κές “Βυζαντινολογίες” ἀκαταλαβίστικων οἰκονομικῶν ὄρων, κούφιους βερμπαλι-σμούς, λογοδιάῤῥοιες τοῦ τίποτα, καθη-γητῶν οἰκονομικῶν, εἰδικῶν πάσης μορφῆς, μόνο καί μόνο γιά νά καλύ-ψουν τίς ὧρες τῶν προγραμμάτων τους, νά ταλαιπωροῦν ἕνα δυστιχισμένο καί προδομένο λαό, νά ἐντείνουν τήν ἀγω-νία του καί νά σκαλίζουν τίς πληγές του, ἀδιάφοροι γιά τό δρᾶμα του, ἐγκρίθηκε τό δάνειο, ἐνῶ γιά τό χρέος καί τήν βιωσιμότητά του οὔτε λέξις.

Ἤδη, ἀπό τό 2013 θά νοιώσουμε τό βαρύ χέρι τοῦ “τρίτου μνημονίου”. Ἀπό πρώτης “πρώτου” τοῦ 2013, θά περικοποῦν ὅ,τι ἔχουν ἀπομείνει. Οἱ κατά διαταγήν θριαμβολογίες δέν θά διαρκέσουν πολύ.

Αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ συστήματός των, εἶναι αὐτοί πού μᾶς ὡδηγησαν ἐδῶ. Εἶναι ποτέ δυνατόν νά μᾶς βγάλουν ἀπό τό ἀδιέξοδο ποῦ μᾶς ἐῤῥιξαν; Τό χρέος άν δέν σβυσθε δέν ξεχρεώνεται! Ὅ,τι καί νά εἶπαν. Ὅ,τι καί δῆθεν μέτρο νά λάβουν! Συνειδητά και ἠθελημένως κατέστρεψαν τήν οἰκονομία τῆς χώρας. Πῶς εἶναι δυνατόν νά τήν ἐπαναφέρουν σέ ῥυθμούς ἀναπτύξεως;

Τό 2013 φθάνει. Θά εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους γιά πολλούς καί πολλά.

Συναγωνιστές ἔῤῥωσθε. Θαρσεῖν χρῆ. Κρεμάλα στούς προδότες πολιτικούς

Κωνσταντῖνος Νίκης

Ἄρθρο: Σαμαράς τό Φίδι

http://ellinokratia.blogspot.gr/2012/02/blog-post.html

Βίντεο

Μόνιμα