Antistasi


«Η οικογένεια αποτελεί το θεμέλιο συντηρήσεως του Έθνους» (άρθρο 21 του Συντάγματος)

Όπως παραμένουν «γράμμα κενόν» πολλά άρθρα του Συντάγματος, που καταπατούνται από αυτούς που τα εθεσμοθέτησαν, έτσι και το ανωτέρω άρθρον ουδέποτε ελήφθη υπ’ όψιν από τους 300 εθνοπροδότες, ιδιαιτέρως με τον νέον αντεθνικόν προϋπολογισμόν του 1997 όπου κόβονται φοροαπαλλαγές εκείνων που θα έπρεπε να παραμένουν ισόβιες, εάν το κράτος τιμούσε τον εαυτό του, όπως π.χ. των πολυτέκνων και των ολυμπιονικών.

Το οικειοθελώς ανίκανον Αθηναϊκόν κράτος, αδύναμον να καταπολεμήση λαθρεμπόρους, μεγαλοφειλέτες και μεγαλοφοροφυγάδες που ζημιώνουν το Δημόσιον με πλέον των 4 δισ. ετησίως, το ελεεινόν κράτος που επιδοτεί τα ηθικοβόρα και διεφθαρμένα καζίνα, τις ποδοσφαιρικές και καλοθοσφαιρικές ομάδες, τα διάφορα μαρξιστογενή, ανθελληνικά και θολοκουλτουριάρικα καλλιτεχνικά συγκροτήματα πάσης μορφής, προέβη εις το μεγάλο έγκλημα να στραφή κατά των αιμοδοτών του Έθνους, τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.
Με  αισχρήν υποκρισίαν, αφήνοντας ανεξέλεγκτη την ιδικήν του σπατάλη (προνόμια βουλευτών, επιδοτήσεις, δάνεια, απαλλαγές και προστασία ημετέρων) προσπαθεί να αντλήση χρήματα από το επίδομα των πολυτέκνων, καταργώντας την ισόβιον σύνταξιν των 22.000 δρχ. εις την πολύτεκνον μητέρα και χωρίζοντας τα παιδιά τους σε πλούσια και φτωχά με γελοία κριτήρια κοινωνικής εξαθλίωσης. ΑΙΣΧΟΣ! Γνωρίζει καλώς το κράτος, έχοντας κάθε δυνατότητα περισυλλογής στατιστικών στοιχείων, ότι τέτοια πολιτική κτυπά την καρδιά του Γένους! Αυτό δηλαδή που επιθυμούν οι εντολοδότες του των ξένων κέντρων εξουσίας. Γνωρίζει πολύ καλώς ότι:

Το 1940, με 7 εκατομμύρια πληθυσμόν η Ελλάς είχε 200.000 γεννήσεις ετησίως και δείκτη γονιμότητος (δ.γ.) 2,8-3 τέκνα κατά γυναίκα. Το 1990 με δ.γ. 1,4 και 103.000 γεννήσεις επί πληθυσμού 10 εκατ. περίπου, η μείωσις έφθασε τα 60%, ενώ ο συντελεστής γονιμότητος απαιτείται στο 2,1 ίσος με την οριακή τιμή για την αντικατάστασιν των γενέων.

Θεματοφύλακες της διατηρήσεως του Έλληνος ανθρώπου οι Έλληνες πολύτεκνοι. Ο αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών (5 τέκνα και άνω) ήτο το 1940 165.000, το 1950 95.000, το 1960 75.000, το 1970 43.000 και το 1979 16.000. με την νομοθεσία του 1979 ανεγνωρίσθησαν ως πολύτεκνοι και οι με 4 τέκνα οικογένειες, οπότε προσετέθησαν άλλες 50.000 οικογένειες.

Η αρχική τροπολογία του υπό ψήφισιν νομοσχεδίου ήτο προδοτικώς εγκληματική εισηγούμενη την απάλειψιν του επιδόματος μέσα από ένα κατάπτυστο νομικιστικό πλέγμα, ετησίου εισοδήματος, ηλικίας τέκνων κλπ. Άφηνε δε εκτός επιδόματος όσες μητέρες θα εγίνοντο πολύτεκνες!! Δηλαδή, μη ξαναγεννήσετε παιδιά! Ελλάδα STOP!

Όσες δε πολύτεκνες ελάμβανον το επίδομα, δε θα ελάμβαναν σύνταξιν (!). Αλλά και οι νέες προσαρμογές δεν αφίστανται του γελοίου νομισματικού πλέγματος που μιλά, για να περιπέζη την αλήθειαν, για ποσοστά επιδοτήσεων, εισοδημάτων, αριθμού ηλικιών και τέκων. Οι νόμοι 1892/90 και 2163/93, οι οποίοι κατηργήθησαν, έφεραν, συμφώνως με στοιχεία της ΕΣΥΕ στην περίοδο 1991-1995 5.500 βρέφη (μία κωμόπολις) από πολύτεκνες οικογένειες περισσότερα από τα αναμενόμενα. Το 1991 και 1992, με μόνο δημογραφικό μέτρο το επίδομα των πολυτέκνων, εκερδήθησαν διά το έθνος 12.041 παιδιά! (Η μόνη μας επιφύλαξις, πόσα από αυτά είναι Ελληνορθόδοξοι, και πόσοι γύφτοι, τσιγγάνοι ή μουσουλμάνοι). Τα επιδόματα αυτά εις τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δίδονται καθολικώς και ισοβίως.

Σε χώρες της Ε.Ε. με δημογραφικό πρόβλημα, τα επιδόματα πολυτέκνων παραμένουν αδιαπραγμάτευτα και πολύ υψηλότερα των ιδικών μας. Εις το Βέλγιον π.χ. οικογένεια με 4 τέκνα λαμβάνει επίδομα 200.000 δρχ. μηνιαίως, έναντι 34.000 του ιδικού μας.

Εκατοντάδες σχολεία τον χρόνο κλείνουν εις όλην την Ελλάδα, ιδιαιτέρως εις παραμεθόριες περιοχές και νησιά. Εις την επαρχίαν ο αριθμός των μαθητών μειώνεται κατά 5% ετησίως. Μετά 30 έτη η Ελλάς (εάν συνεχίσθη αυτή η κατάστασις) θα έχη πληθυσμόν 8.000.000 όταν η Τουρκία θα πλησιάζη τα 100 και η Αλβανία τα 20! Συγχρόνως, μία άκρως επικίνδυνη εισβολή 500.000 αλλοδαπών και αλλοφύλων (πλέον ίσως) παίρνει εργασίες Ελλήνων, αυξάνει το έγκλημα και την ανηθικότητα, καθίσταται πρόξενος ταραχών, δημιουργεί ανασφάλειαν των κατοίκων και μολύνει (κυριολεκτικώς) το αίμα, τα ήθη και έθιμα της ιερής ελληνικής φυλής. Ταυτοχρόνως, εποικίζει την ελληνικήν γην, γνωστού όντος ότι η ιστορία διδάσκει πως η μετακίνησις πληθυσμών είναι φυσικός νόμος συμπληρώσεως των ερήμων περιοχών. Η Ελλάς δε, έχει την μικροτέραν σύνδεσιν με τον βαλκανικόν και ευρύτερον ευρωπαϊκόν χώρον με 75 κατοίκους ανά τετραγ. χλμ. έναντι 100-140 των άλλων χωρών της Ε.Ε.

SOS-SOS-SOS! Όποιος στρέφεται κατά των Ελλήνων πολυτέκνων στρέφεται ευθέως κατά της ιεράς Πατρίδος.

Το κράτος καθίσταται αναξιόπιστον έναντι της πολιτικής του προς τους κατοίκους του, αφού αύριο μπορεί να πάρη αυτά που δίδει σήμερα. Αυτό δεν βοηθά εις τίποτα. Και όχι μόνον. Η υπογραφείσα π.χ. σύμβασις του Συλλόγου Πολυτέκνων με τον Συνεταιρισμόν Σπάρτης ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ διά την παραλαβήν πορτοκαλιών επάγωσε με έγγραφον του Υπ. Γεωργίας! Εις την επαρχίαν Λεβαδειάς, με τους νέους νόμους, η ΔΕΗ υπέγραψε σύμβασιν ειδικού τιμολογίου με 75 μόνον οικογένειες πολυτέκνων από τις 1.000 που έχει η περιοχή. ΑΙΣΧΟΣ!

Τελειώνουμε (για να επανέλθουμε προσεχώς) με δήλωσιν του κ. Βασιλείου Θεοτοκάτου, προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνων: «Μ’ αυτόν τον τρόπον η Πολιτεία  παύει να έχει μια αξιόπιστη δημογραφικά πολιτική. Δεν πρόκειται να πείση καμμία από τις Ελληνίδες νέες που θέλουν να κάνουν παιδιά, να τεκνοποιήσουν. Και αυτό είναι το μεγάλο κακό».

Το αυριανόν ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ των Λαϊκών Πατριωτικών Δυνάμεων, εκτός της εθνικής του πολιτικής, αμέριστον δείχνει ενδιαφέρον προς την αύξησιν του φυλετικώς ελληνικού πληθυσμού.

Απαγορεύει επί ποινή θανάτου, τις αμβλώσεις επί Ελληνίδων.

Παρέχει προστασίαν και κάλυψιν εις όσας εγκύους Ελληνίδας δεν θα ήθελον να μαθευτή η εγκυμοσύνη των και τους διαθέτει ειδικά προς τούτο νοσοκομειακά ιδρύματα προς τοκετόν, παρ’ όλον που η Ελληνορθόδοξος Παράδοσις του δεν θα επιθυμούσε μίαν τέτοιας μορφής γέννα.

Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την περαιτέρω ανατροφήν, εκπαίδευσιν, μόρφωσιν των παιδιών αυτών, ως και την κοινωνικήν και επαγγελματικήν των αποκατάστασιν. Προικίζει δε όσα θήλεα εξ αυτών.

Εφαρμόζει την προγεννητικήν αγωγήν με σκληράς ποινάς εις όσους δεν ήθελον συμμορφωθεί προς τούτο.

Λαμβάνει μέτρα ανά την Επικράτειαν προληπτικής υγιεινής διά την καταπολέμησιν της μεσογειακής αναιμίας του AIDS, της φυματιώσεως και λοιπών παθήσεων, αιτία αλογίστου θανάτου πολλών κατοίκων και επηρεασμού εμβρύων εις μήτραν εγκύων γυναικών.

Κατοχυρώνει διά ισοβίου συντάξεως, ηυξημένων, αναπροσηρμοσμένων επιδομάτων, φοροαπαλλαγών, εισόδου εις τα Α.Ε. Ιδρύματα, Στρατιωτικάς και Αστυνομικάς Σχολάς, τας Ελληνίδας πολυτέκνους μητέρας και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, αντιστοίχως.

Τέλος, παρασημοφορεί δι’ ιδιαιτέρου μεταλλίου ο αρχηγός του Κράτους τους έχοντας άνω των 5 τέκνων γονείς με όλες τις ιδιαίτερες και θετικές επιπτώσεις προς αυτούς μιάς τέτοιας διακρίσεως.

Οι πολύτεκνοι καθίστανται το στήριγμα της Φυλής και του Έθνους.

Αυτά ως μία μερική αναφορά προς τους πολυτέκνους από το όλον «Πρόγραμμα προστασίας της Ελληνικής Φυλής» της ελληνοκρατίας.

Εφημερίδα Ελληνοκρατία – Φύλλο Αγώνος 17 – Φεβρουάριος 1997

Επισήμανση ιστολογίου: Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η απόδοση του κειμένου σύμφωνα με το πολυτονικό σύστημα.

Βίντεο

Μόνιμα