Antistasi

 

Μια πολύ σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα ανάλυση από τον ειδικό σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Στρατηγό Φοίβο Κλόκκαρη, στην οποία επιχειρηματολογεί για να καταδείξει ότι η καταστροφή της 11ης Ιουλίου δεν ήταν απλώς ένα ατύχημα αλλά (όπως θα διαβάσετε παρακάτω) «…είναι αποτέλεσμα λαθών, αδιαφορίας,αμέλειας, απρονοησίας και έλλειψης στρατηγικής…»  Είναι κρίμα που προσωπικότητες όπως ο Στρατηγός δεν βρίσκονται στα ψηλότερα κλιμάκια της ηγεσίας μας (και βρίσκονται εκείνοι που μας οδήγησαν στην σημερινή μας κατάντια). 

Είναι για τους λόγους που παραθέτει ο Στρατηγός στην σύντομη ανάλυση του που θα πρέπει να επιμένουμε στην ΑΠΑΙΤΗΣΗ μας για άμεση παραίτηση της κυβέρνησης του Α.Κ.Ε.Λ. για να μην πάθουμε χειρότερα…  Δεν αρκούν οι παραιτήσεις των αποδιοπομπαίων τράγων και οι ανασχηματισμοί.  Αν αφεθεί ο Χριστόφιας και το Α.Κ.Ε.Λ. να συνεχίσουν το “έργο” τους, είναι ικανοί να επιφέρουν και την ολοκληρωτική καταστροφή (παραδίδοντας την Κύπρο ολόκληρη στην Τουρκία, αν γίνει πραγματικότητα το “όραμα” του προέδρου για συνεταιρικό κράτος Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας).

Πανίκος Ελευθερίου

Ηκαταστροφή της 11ης Ιουλίου, με ανυ-

πολόγιστες συνέπειες σε ανθρώπινες

ζωές και υλικές ζημιές, δεν ήταν κε-

ραυνός εν αιθρία. Επιβεβαιώνει την

αρχή ότι οι καταστροφές, που είναι απόρροια αν-

θρώπινης δράσης, δεν συμβαίνουν ξαφνικά και

αναίτια. Είναι αποτέλεσμα λαθών, αδιαφορίας,

αμέλειας, απρονοησίας και έλλειψης στρατηγικής,

αποφασιστικότητας και προπαρασκευών που επι-

φέρουν αιφνιδιασμό.

Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς

της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Θα αναφερθώ στον τομέα της εθνι-

κής ασφάλειας, που χαρακτηρίζεται

από υψηλό βαθμό κινδύνου για την

Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) αφού:

1. Συνεχίζεται η τουρκική στρατιω-

τική κατοχή και η αδίστακτη υλοποί-

ηση της στρατηγικής της Άγκυρας

για έλεγχο ολόκληρης της νήσου.

2. Δεν υπάρχει προοπτική βιώσιμης

λύσης στο Κυπριακό, η οικονομία

της ΚΔ διέρχεται κρίση, τα ερείσμα-

τά της στο διπλωματικό πεδίο είναι

ασθενή και η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά

αδύνατη θέση.

3. Η αμυντική ικανότητα της ΚΔ έχει υποβαθμι-

στεί σε επικίνδυνο βαθμό.

Σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης κινδυνεύουμε

να υποστούμε αιφνιδιασμό, λόγω έλλειψης των

αναγκαίων προπαρασκευών και της μειωμένης

μαχητικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ).

Ακροθιγώς οι αδύνατοι κρίκοι της άμυνάς μας εί-

ναι:

– Μειωμένη ηθική και υλική στήριξη της ΕΦ από

την Πολιτεία και το λαό.

– Έλλειψη θεσμοθετημένης Στρατηγικής Εθνικής

Ασφάλειας (ΣΕΑ) και αμυντικής πολιτικής (πηγά-

ζει από την ΣΕΑ) καθώς και αρμοδίου οργάνου

σύνταξής τους (π.χ. Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλει-

ας).

– Συμπίεση σε επικίνδυνο βαθμό και για πολλά

χρόνια των Προϋπολογισμών Άμυνας (ΠΑ) με σο-

βαρές συνέπειες στο προσωπικό (προσλήψεις, εκ-

παιδεύσεις κ.τ.λ.) στις εγκαταστάσεις, την οργά-

νωση του εδάφους και τα μέσα και οπλικά συστή-

ματα (εκσυγχρονισμός, συμπληρώσεις, αντικατά-

σταση πεπαλαιωμένων, κάλυψη κενών στον θα-

λάσσιο χώρο κ.ά.)

– Υποβάθμιση του δόγματος του Ενιαίου Αμυντι-

κού Χώρου (EAX).

– Λανθασμένες κατά την άποψή μου

επιλογές στους τομείς της αναδιορ-

γάνωσης και επιχειρησιακής ετοιμό-

τητας της ΕΦ, που καθοδηγήθηκαν

προφανώς είτε από τη λανθασμένη

εκτίμηση, ότι η υποχωρητικότητά

μας, θα ανακόψει την τουρκική επι-

θετικότητα, είτε από την ανεπίτρε-

πτη επιδίωξη να αποκτηθούν κομ-

ματικά οφέλη (status quo φυλακίων,

διάλυση μονάδων, κατάργηση ασκή-

σεων, προσπάθεια μείωσης θητείας

χωρίς να πληρούνται οι αναγκαίες

προϋποθέσεις κ.ά.).

– Χαμηλό ηθικό μονίμων στελεχών λόγω αδυνα-

μιών στο θεσμικό πλαίσιο για την ανέλιξή τους,

κομματικών παρεμβάσεων στις μεταθέσεις τους

και υποστήριξης της αποστρατιωτικοποίησης του

κράτους μας σε λύση του Κυπριακού.

Είναι ευκαιρία, με την πρόσφατη αλλαγή της

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στο Υπουργείο

Άμυνας με αφορμή το θλιβερό συμβάν στο Μαρί,

να γίνουν ριζικές αναθεωρήσεις για ενίσχυση της

μαχητικής ισχύος της ΕΦ προς αποφυγήν αιφνι-

διασμών στον κρίσιμο χώρο της ασφάλειας και

άμυνας. Τα γεγονότα πριν επισυμβούν ρίχνουν τη

σκιά τους. Μας προειδοποιούν με ενδείξεις.

* Ο Φοίβος Κλόκκαρης είναι αντιστράτηγος ε.α.

Βίντεο

Μόνιμα